Bestyrelsen

Bestyrelsen

Daniel Llobel, formand – formand@grenaasvoemmeklub.dk
Ole Kronvald, sekretær
Jette Jensen, kasserer
Christine Llobel
Jacob Thorup Filipowicz, webmaster – gs-kontakt@grenaasvoemmeklub.dk

Vedtægter for Grenaa Svømmeklub

§ 1 – Navn og tilhørsforhold.
Foreningens navn er Grenaa Svømmeklub. Hjemsted er Grenaa.

§2 – Formål
Foreningens primære formål er at tilbyde svømning til alle, igennem svømmeskolen. Desuden er formålet at udbrede interessen for vandaktiviteter igennem leg, øvelse og konkurrence.

§ 3 – Indmeldelse.
Medlemskab er normalt muligt for alle. Medlemmet tilmelder sig elektronisk via internettet og betalingen foregår ved indmeldelse.

§ 4 – Kontingent.
Kontingentet bliver fastsat af bestyrelsen inden generalforsamlingen. Det vedtagne kontingent oplyses på generalforsamlingen.
Det til enhver tid fastsatte kontingent betales helårligt forud ved tilmelding.

§ 5a – Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og træder i kraft i den måned, udmeldelsen sker, regnet fra den dag, udmeldelsen er kommet kassereren i hænde. Ved udmeldelse refunderes ikke betalt kontingent. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere herfra efter skriftlig anmodning, men evt. refusion kan dog højest andrage ½ års kontingent.

§ 5b – Eksklusion.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder klubbens love og de bestemmelser, som bestyrelsen måtte træffe, samt i øvrigt når særlige forhold giver anledning dertil, navnlig såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn modarbejder klubben eller dens formål.
Et ekskluderet medlem kan fordre spørgsmålet prøvet på klubbens førstkommende generalforsamling, når skriftlig anmodning indsendes til klubbens formand senest 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om eksklusion.

§ 6 – Instruktion, undervisning og konkurrence.
Bestyrelsen antager de for instruktion og undervisning fornødne lærerkræfter og bestemmer, hvor og i hvilket omfang instruktion og undervisning skal finde sted, og det er medlemmernes pligt at rette sig efter disse bestemmelser.

Aktive medlemmer må kun deltage i konkurrencer med bestyrelsens tilladelse.
Grenaa Svømmeklub kan afholde årlige mesterskaber, som er åbne for alle klubbens medlemmer.

§7 – Generalforsamlinger
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger nærværende vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i klubbens anliggender.
Generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer på mail.
Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutninger om forslag, der ikke er opført på dagsordenen.
Stemmeberettiget er ethvert tilstedeværende medlem, der er fyldt 16 år, har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i restance med kontingent, samt forældre med børn under 16 år. Disse tildeles en stemme pr. aktivt børnemedlem. Et forældrepar har dog max. 2 stemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne i henhold til nærværende vedtægter skal behandles.
Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemninger skal foregå, dog skal skriftlig afstemning finde sted, når mindst halvdelen af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen, dog ikke ud over 1 time, hvis han måtte anse det for ønskeligt. Alle afgørelse sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er sagen forkastet. Dog kræves ved vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke forelægges igen før tidligst ved den efterfølgende ordinære generalforsamling.

§ 8 – Ordinære generalforsamlinger.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden.

1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægge r beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3: Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
6: Valg af 1 revisorer
78: Eventuelt

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9 – Ekstraordinære generalforsamlinger
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller senest 4 uger efter at mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt med angivelse af forhandlingsemnerne, der skal opføres på dagsordenen.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

§ 10 – Styrelse.
Klubben repræsenteres, ledes og forpligtes af en bestyrelse, der i alle forhold handler under ansvar for generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som følger:

1: Formand
2: Kasserer
3: Sekretær
4: 2 øvrige medlemmer

Valgbare til bestyrelsen er kun de medlemmer, der er stemmeberettigede på den pågældende generalforsamling, og som er fyldt 18 år.
De afgående bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil den nyvalgte bestyrelse er trådt sammen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv, dog kun indtil førstkommende generalforsamling.

§ 11 – Bestyrelsens organisation.
Bestyrelsemedlemmer vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen, således at formanden er på valg på alle lige årstal og kassereren på alle ulige årstal. Bestyrelsen træder sammen snarest muligt efter generalforsamlingen og bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker herom.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen træder sammen snarest muligt efter generalforsamlingen og bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker herom.
Afgørelser træffes ved simpel majoritet, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, dog kan der kun træffes afgørelser, der er bindende for klubben, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede – deriblandt formanden.
Bestyrelsen foranlediger, at følgende føres:

1: En medlemsfortegnelse
2: En kassebog
3: En forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 12 – Regnskab.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december,

§ 13 – Revisorer.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor. Revisoren revidere klubbens regnskab og giver påtegning herom. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret ved den ordinære generalforsamling.

§ 14 – Øvrige bestemmelser.
Klubben er medlem af DGI, ledelsen kan træffe beslutning om indmeldelse i andre organisationer.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2014.
Bestyrelsen, Grenaa Svømmeklub