Bestyrelsen

Bestyrelsen

Daniel Llobel, formand – formand@grenaasvoemmeklub.dk
Ole Kronvald, sekretær
Gitte Akselsen, kasserer – kasserer@grenaasvoemmeklub.dk
Kent Akselsen
Michael Bilde Nielsen

Link til referatet fra seneste Generalforsamling

Vedtægter for Grenaa Svømmeklub

Revideret ved Generalforsamling 11. august 2020

§1 – Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Grenaa Svømmeklub. Hjemsted er Grenaa.

§2 – Formål

Foreningens primære formål er at tilbyde svømning til alle, igennem svømmeskolen. Desuden er formålet at udbrede interessen for vandaktiviteter igennem leg, øvelse og konkurrence.

§3 – Indmeldelse

Medlemskab er normalt muligt for alle. Medlemmet tilmelder sig elektronisk via internettet og betalingen foregår ved indmeldelse.

§4 – Kontingent

Kontingentet bliver fastsat af bestyrelsen inden generalforsamlingen. Det vedtagne kontingent oplyses på generalforsamlingen.

Det til enhver tid fastsatte kontingent betales helårligt forud ved tilmelding.

§5a – Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og træder i kraft i den måned, udmeldelsen sker, regnet fra den dag, udmeldelsen er kommet kassereren i hænde. Ved udmeldelse refunderes ikke betalt kontingent. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere herfra efter skriftlig anmodning, men evt. refusion kan dog højest andrage ½ års kontingent.

§5b – Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder klubbens love og de bestemmelser, som bestyrelsen måtte træffe, samt i øvrigt når særlige forhold giver anledning dertil, navnlig såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn modarbejder klubben eller dens formål.

Et ekskluderet medlem kan fordre spørgsmålet prøvet på klubbens førstkommende generalforsamling, når skriftlig anmodning indsendes til klubbens formand senest 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om eksklusion.

§6 – Instruktion, undervisning og konkurrence

Bestyrelsen antager de for instruktion og undervisning fornødne lærerkræfter og bestemmer, hvor og i hvilket omfang instruktion og undervisning skal finde sted, og det er medlemmernes pligt at rette sig efter disse bestemmelser.

Aktive medlemmer må kun deltage i konkurrencer med bestyrelsens tilladelse.

Grenaa Svømmeklub kan afholde årlige mesterskaber, som er åbne for alle klubbens medlemmer.

§7 – Generalforsamlinger

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger nærværende vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i klubbens anliggender.

Generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer på mail.

Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutninger om forslag, der ikke er opført på dagsordenen.

Stemmeberettiget er ethvert tilstedeværende medlem, der er fyldt 16 år, har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i restance med kontingent, samt forældre med børn under 16 år. Disse tildeles en stemme pr. aktivt børnemedlem. Et forældrepar har dog max. 2 stemmer. Bestyrelsesmedlemmer er stemmeberettigede med én stemme pr. bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne i henhold til nærværende vedtægter skal behandles.

Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemninger skal foregå, dog skal skriftlig afstemning finde sted, når mindst halvdelen af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen, dog ikke ud over 1 time, hvis han måtte anse det for ønskeligt. Alle afgørelse sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er sagen forkastet. Dog kræves ved vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke forelægges igen før tidligst ved den efterfølgende ordinære generalforsamling.

§8a – Ordinære generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden.

1: Valg af dirigent

2: Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3: Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

4: Behandling af indkomne forslag.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

6: Valg af 1 revisorer

7: Eventuelt

§8b – Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§9 – Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller senest 4 uger efter at mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt med angivelse af forhandlingsemnerne, der skal opføres på dagsordenen.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

§10 – Styrelse

Klubben repræsenteres, ledes og forpligtes af en bestyrelse, der i alle forhold handler under ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt evt. 1-2 suppleanter. Disse vælges for en periode for 2 år. Efterfølgende generalforsamlingen bemandes bestyrelsen med følgende poster:

1: Formand

2: Kasserer

3: Sekretær

4: 2 øvrige medlemmer

Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år. 

De afgående bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil den nyvalgte bestyrelse er trådt sammen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv, dog kun indtil førstkommende generalforsamling.

§11 – Bestyrelsens organisation

Bestyrelsemedlemmer vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen, således at formanden er på valg på alle lige årstal og kassereren på alle ulige årstal. Bestyrelsen træder sammen snarest muligt efter generalforsamlingen og bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker herom.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen træder sammen snarest muligt efter generalforsamlingen og bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker herom.

Afgørelser træffes ved simpel majoritet, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, dog kan der kun træffes afgørelser, der er bindende for klubben, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede – deriblandt formanden.

Bestyrelsen foranlediger, at følgende føres:

1: En medlemsfortegnelse

2: En kassebog

3: En forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§12 – Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§13 – Revisorer

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor. Revisoren reviderer klubbens regnskab og giver påtegning herom. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret ved den ordinære generalforsamling.

§14 – Tegningsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.

Ved økonomiske dispositioner f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§15 – Øvrige bestemmelser

Klubben er medlem af DGI og Dansk Svømmeunion. Ledelsen kan træffe beslutning om ind- og udmeldelse i disse og andre organisationer.

§16 – klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der kun er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 5/6 af disse stemmer for forslaget. 

Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til antallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Såfremt opløsning vedtages, skal klubbens ejendele realiseres, og det derved indkomne beløb sammen med evt. kassebeholdning skal tilfalde Grenaa IF Hovedafdeling

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 11. august 2020.
Bestyrelsen, Grenaa Svømmeklub